Herroepingsrecht

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop jij of een door jou aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.


Hoe werkt het herroepingsrecht?

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post of e-mail) op de hoogte stellen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping (pdf), maar je bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om de mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Je dient de goederen direct, of in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons hebt medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. Je bent op tijd als je de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.


Wat zijn de gevolgen van herroeping?

Als je de overeenkomst herroept, ontvang je alle betalingen die je tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons ons geboden goedkoopste standaard levering) direct of in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van de beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Indien je slechts een deel van je bestelling retour stuurt dan worden de kosten voor levering niet teruggestort. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee je de oorspronkelijke transactie hebt verricht, tenzij je uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd; in ieder geval zullen voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of je hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor je eigen rekening. Je bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Producten die kunnen bederven binnen de bedenktermijn (versproducten) kunnen niet worden geretourneerd. Houdbare voedingsmiddelen kunnen enkel verzegeld (tenzij de verzegeling vóór levering verbroken is) worden geretourneerd, in verband met gezondheidsbescherming en hygiëne.

Producten kun je retourneren op onderstaand adres: Ekoplaza, Kempkens 1000, 5465 PR Veghel.


Waar kan ik het modelformulier voor herroepingsrecht vinden?

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

a. Aan: [ naam ondernemer ]

    [ geografisch adres ondernemer ]

    [ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar ]

    [ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer ]

b. Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [ aanduiding product ]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [ aanduiding digitale inhoud ]*

de verrichting van de volgende dienst: [ aanduiding dienst ]*,

herroept/herroepen*

c. Besteld op*/ontvangen op* [ datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten ]

d. [ Naam consumenten(en) ]

e. [ Adres consument(en) ]

f. [ Handtekening consument(en) ] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend) 

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.