03 nov. 2021 nieuws

Ekoplaza richting 100% klimaatneutrale supermarkt

img

Vanuit de ambitie om - op de kortst mogelijke termijn - 100% klimaatneutraal te opereren, ondertekenden we een langdurige overeenkomst met 6 boeren om CO2-uitstoot te compenseren via Carbon Farming. Het is een eerste project, waarbij we naast impact ook kijken naar schaalbaarheid zodat we in de komende jaren meer bioboeren kunnen aanhaken. Erik Does, CEO van Ekoplaza: "We doen er al decennia alles aan om de footprint c.q. klimaatimpact van al onze activiteiten, van bodem tot bord, zo laag mogelijk te houden. Toch ontkomen ook wij niet aan een Carbon Footprint, wat op dit moment nog voornamelijk veroorzaakt wordt door het vrachtwagenpark. Om deze footprint gedetailleerd in kaart te brengen, voert de Topsector Logistiek deze week een nulmeting uit, waarna we hand in hand met onze biologische boeren en klanten gericht aan de slag kunnen met reduceren, compenseren en alle andere maatregelen die nodig zijn om volledig klimaatneutraal te kunnen werken.”

Kartrekkers van deze operatie zijn kwaliteitsmanager Steven IJzerman en agro-specialist Rene Oosting van Ekoplaza. Begin van dit jaar stapten zij in het project wat ondersteund is door de Stuurgroep Landbouw Innovatie Noord – Brabant, waarin zij samen met onder meer klimaatmakelaar Nieuw Groen en ZLTO werken aan het stimuleren van goed bodembeheer door agrarische ondernemers en de ontwikkeling van bijbehorende verdienmodellen.

Holistisch en duurzaam
AGF-specialist Rene Oosting: "Samen met de werkgroep van onze boeren hebben we een concrete en holistische aanpak uitgewerkt voor het compenseren van onze CO2-uitstoot. De eerste stap is dat we samen met onze biologische boeren aan de slag gaan met agro-foresty, een betere bodem, meer inzet voor biodiversiteit en landschapsbeheer. Naast een gezonde bodem en extra verdiensten garandeert Ekoplaza met het bezegelen van deze overeenkomst voor Carbon Farming de participerende boeren een duurzame samenwerking en dat is natuurlijk ook prettig voor de volgende generaties van deze familiebedrijven." Een van de boeren, die in het Carbon Farming-project participeert, is Joris Kollewijn van agrarisch bedrijf De Lepelaar: "Hoe mooi is het dat de uitstoot van onze kool op weg naar de consument nu weer wordt geïnvesteerd in onze bodemkwaliteit waardoor zij volgend jaar nog beter groeit."

Handelsperspectief voor consument
De planeet op een verantwoorde manier doorgeven aan volgende generaties en klimaatneutraal ondernemen gaat in de optiek van Ekoplaza verder dan het verlagen van de Carbon Footprint. "Daarom kiezen wij voor een integrale c.q. holistische aanpak met aandacht voor een gezond bodemleven, focus op dierenwelzijn en biodiversiteit, korte ketens oftewel zoveel mogelijk lokale productie door Nederlandse bioboeren en werken we hard aan transparantie", Erik Does. "Tegelijkertijd merken we dat onze klanten naast bewust en gifvrij winkelen, ook hunkeren naar handelingsperspectief. Een recente enquête onder onze klanten, wees uit dat ze graag willen participeren in onze klimaatprojecten. De komende maanden werken we samen met deze 6 bioboeren een aantal ideeën uit hoe en waar we onze klanten mee kunnen laten doen aan het compenseren van onze en hun eigen Carbon Footprint, zodat je als consument ook echt directe impact kunt maken."

CO2-beprijzing en Carbon Accounting
Steven IJzerman: "Onze logistieke operatie vormt het zwaartepunt in onze Carbon Footprint, vermoeden wij op dit moment. En om daar gericht op te kunnen sturen, voeren wij samen met de experts van Topsector Logistiek deze week een nulmeting uit. Om de klimaatdoelen van Parijs te kunnen behalen, zijn CO2-beprijzing en Carbon Accounting voor ons en voor de hele keten effectieve instrumenten om mee te werken. In afstemming met de participerende boeren en Nieuw Groen rekenen we daarom nu al met een CO2-prijs van €75 per ton uitstoot. Ook hiermee nemen we als bedrijf een voortrekkersrol en passen we CO2-beprijzing nu al toe, terwijl dit vanuit de politiek nog niet is opgelegd."

Over Carbon Farming
Koolstofvastlegging in de bodem door middel van het verhogen van het organische stof (OS) gehalte heeft agrarische voordelen. Koolstof kan onder andere zorgen voor een goede bodemstructuur, een verbeterde waterhuishouding en een divers bodemleven. Naast deze landbouwkundige voordelen, kunnen maatregelen om het OS-gehalte te verhogen er voor zorgen dat CO2 uit de atmosfeer wordt vastgelegd in de bodem. Hierdoor kunnen 'koolstofboeren' bijdragen aan het tegengaan van klimaatverandering en het behalen van de gestelde klimaatdoelen.