Welkom bij Ekoplaza

Start je bestelling door een afdeling te kiezen.

VERDER
1/4
Boodschappen doen

Zoek snel naar gezonde producten

Je kunt met een lijstje samenstellen.

VERDER
2/4

Dit is jouw lijstje en mandje.

Hier verzamel je jouw boodschappen en rond je het bestelproces af. Kies voor thuisbezorgen of afhalen bij éen van onze winkels bij jou in de buurt.

VERDER
3/4
Boodschappen doen

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van, of een bestelling plaatst via, onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Artikel 1 Definities
1.1 Udea BV, gevestigd te Veghel en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer KvK 16048603 handelend voor deze webshop onder de naam Ekoplaza.
1.2 Website: de website van Ekoplaza, te vinden via www.ekoplaza.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
1.3 Klant: de natuurlijk persoon (de consument) niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Ekoplaza en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
1.4 Vestiging: Fysieke vestiging van Ekoplaza, die de overeenkomst uitvoert en/of gekozen is als afhaalpunt of als Vestiging die de bestelling bezorgt.
1.5 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Ekoplaza en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
1.6 Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden
2.1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Ekoplaza zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Ekoplaza slechts bindend, indien en voor zover deze door Ekoplaza uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3 Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 

Artikel 3 Prijzen en informatie
3.1 Alle op de Website en in andere van Ekoplaza afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
3.2 Als er verzendkosten en/of transactiekosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
3.3 Indien er gekozen is voor bezorging aan huis, kunnen er nog extra kosten gerekend worden. Ook dit wordt tijdig voor het sluiten van de overeenkomst vermeld.
3.4 Indien er sprake is van weegartikelen, dan kan de uiteindelijke prijs afwijken van de getoonde prijs. Kleine verschillen zijn mogelijk, zowel positief als negatief. Dit zal verrekend worden, conform het in artikel 8 gestelde.
3.5 De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Ekoplaza kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Ekoplaza afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
3.6 Ekoplaza kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Artikel 4 Totstandkoming Overeenkomst
4.1 De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van Ekoplaza door het bestelproces te doorlopen en het voldoen aan de daarbij door Ekoplaza gestelde eisen en voorwaarden.
4.2 Ekoplaza bevestigt de bestelling per e-mail. Zolang dit niet gebeurd is, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
4.3 Indien blijkt dat Klant onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Ekoplaza het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
4.4 Ekoplaza kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Ekoplaza op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.
4.5 Het is pas mogelijk om een bestelling te plaatsen indien het orderbedrag hoger is dan €10,- (incl. btw) en bezorging is mogelijk, mits uw Vestiging deze optie biedt en vanaf een orderbedrag dat hoger is dan €60,- (incl. btw).

Artikel 5 Registratie
5.1 Om optimaal gebruik te maken van de Website, kan de Klant zich registreren via het registratieformulier/de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.
5.2 Tijdens de registratieprocedure geeft de klant zijn/haar gegevens op waarmee hij/zij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.
5.3 Klant dient zijn inloggegevens en wachtwoord strikt geheim te houden. Ekoplaza is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een Klant die zich aanmeldt op de Website ook daadwerkelijk die Klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van Klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de Klant.
5.4 Indien Klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Ekoplaza daarvan in kennis te stellen, zodat Ekoplaza gepaste maatregelen kan nemen.

Artikel 6 Uitvoering Overeenkomst
6.1 Zodra de bestelling door Ekoplaza is ontvangen, stuurt Ekoplaza de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit Artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
6.2 Ekoplaza is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst, zoals het inhuren van een bezorgservice.
6.3 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst omschreven op welke manier levering zal plaatsvinden en binnen welke termijn de producten geleverd zullen worden. Dit kan levering aan een vestiging naar keuze van Klant zijn, of levering aan huis door de Vestiging.
6.4 Indien Ekoplaza de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Bovendien kunnen producten door overmachtssituaties, weersomstandigheden, seizoensomstandigheden etc. niet leverbaar zijn.
6.5 Ekoplaza raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het Artikel omtrent garantie en conformiteit.
6.6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven adres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Als uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant de producten afhaalt in een Vestiging, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
6.7 Ekoplaza is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.
6.8 Specifiek voor artikelen waarbij er sprake is van een bepaald gewicht, kan het product in gewicht in kleine hoeveelheden afwijken va hetgeen besteld is. Dit kan het geval zijn bij versproducten zoals groente en fruit.

Artikel 7 Herroepingsrecht
7.1 Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Ekoplaza binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De in lid 1 genoemde termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen .
7.2 Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft Ekoplaza een raming van deze kosten. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
7.3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.
7.4 Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
7.5 Klant kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit Artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan Ekoplaza , of op andere ondubbelzinnige wijze aan Ekoplaza kenbaar te maken dat hij van de aankoop afziet. Ekoplaza bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft Klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit Artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.
Producten kunnen geretourneerd worden aan: 
Ekoplaza 
Doornhoek 4040 
5465 TD, Veghel

7.6 Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Ekoplaza de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen tenzij Ekoplaza aanbiedt het product zelf af te halen, mag Ekoplaza wachten met terugbetalen tot Ekoplaza het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
7.7 Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
7.8 Het herroepingsrecht geldt niet voor:-Producten die snel kunnen bederven of verouderen;-Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

Artikel 8 Betaling
8.1 Klant betaalt de bestelling aan Ekoplaza volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. Ekoplaza is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
8.2 Er kan zowel vooraf (iDeal), maar ook bij aflevering aan huis of bij ophalen in gekozen vestiging betaald worden. Zoals in artikel 3 reeds is gesteld kan de prijs afwijken van de prijs die reeds vooruit betaald is, of van de prijs die getoond is in het bestelproces/bij het aanbod.
8.3 Ekoplaza maakt gebruik van kratten waarvoor statiegeld verschuldigd is. Het uiteindelijk aantal noodzakelijke kratten wordt bij het afhalen/bezorgen in rekening gebracht.
8.4 In navolging van artikel 8.2 en 8.3 zal er bij betaling bij afleveren/afhalen een prijs worden gerekend die iets af kan wijken van de overeengekomen prijs door eventuele weegartikelen en het gebruik van extra kratten, dan/wel door klant aan Ekoplaza terug te geven kratten en/of emballage. Indien er reeds vooruit is betaald zal er een creditering (bij levering aan huis via per) plaatsvinden of om een betaling (bij zowel afleveren/afhalen) gevraagd worden, indien de prijs hoger uitvalt.
8.5 Indien het niet mogelijk is de betaling bij aflevering te voldoen, geldt een uiterlijke betaaltermijn van zeven dagen na levering op een wijze ter keuze van Ekoplaza.
8.6 Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de Ekoplaza is gewezen op de te late betaling en Ekoplaza de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Ekoplaza gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. Ekoplaza kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages .

Artikel 9 Leeftijd
9.1 Voor het aanschaffen van bepaalde producten geldt een minimumleeftijd. Je verklaart geen producten te zullen aanschaffen als je de vereiste leeftijd daarvoor nog niet hebt bereikt.
9.2 Ten aanzien van de aankoop van alcoholhoudende dranken en tabak geldt dat je ten minste 18 jaar met zijn. Op http://www.nix18.nl/ vind je meer informatie over het alcoholbeleid van Ekoplaza.
9.3 Ekoplaza is gerechtigd om je bij het afhalen van je bestelling te vragen een geldig legitimatiebewijs te tonen. Indien je geen geldig legitimatiebewijs kunt tonen, kan Ekoplaza jouw bestelling niet meegeven.

Artikel 10 Garantie en conformiteit
10.1 Ekoplaza staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Ekoplaza er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
10.2 Een door Ekoplaza, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de Overeenkomst al heeft en kan inroepen.
10.3 Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt Ekoplaza daarvan in kennis te stellen.
10.4 Indien Ekoplaza de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.

Artikel 11 Klachtenprocedure
11.1 Als Klant een klacht heeft over een product (conform Artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Ekoplaza, dan kan hij bij Ekoplaza telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
11.2 Ekoplaza geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal Ekoplaza binnen 14 dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.

Artikel 12 Persoonsgegevens
12.1 Ekoplaza verwerkt de persoonsgegevens van Klant conform het op de Website gepubliceerde privacy statement.

Artikel 13 Slotbepalingen
13.1 Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Ekoplaza gevestigd is.
13.3 Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven
13.4 Onder 'schriftelijk' wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
Contactgegevens Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Ekoplaza
Doornhoek 4040
5465 TD, Veghel
Tel. 0413 256 700
E-Mail: info@ekoplaza.nl
KvK 53105915